VEDTÆGTER FOR TIRSDAGSDAMERNE

VEDTÆGTER - Tirsdagsdamerne


1. FORMÅL

    At være et aktivt, hyggeligt og socialt sted med golf i smukke omgivelser.


2. HJEMSTED

    Tirsdagsdamerne er en klub i klubben under Holstebro Golfklub.


3. MEDLEMMER

    Klubben har fast mødedag hver tirsdag formiddag og alle er velkomne.


4. KONTINGENT

    Medlemmerne er forpligtet til at betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.


5. GENERALFORSAMLING

     Indkaldelse til Generalforsamlingen skal ske senest 3 uger før afholdelse.

    Generalforsamling afholdes sidst i oktober med følgende agenda:


1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning til godkendelse

3. Godkendese af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af formand, kasserer, bestyrelse og suppleant

6. Indkomne forslag

7. Eventuelt


6. BESTYRELSE

    Bestyrelsens tre medlemmer er på valg hvert andet år.

    Formand og medlem i lige år, kasserer i ulige.

    Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.

    Formand og kasserer konstitueres af bestyrelsen.


7. KLUBBENS OPLØSNING

    Eventuelle midler tilfalder ungdomsafdelingen i Holstebro Golfklub.